Werkwijze

De promotie van kunst en cultuur op het NE is de doelstelling van de stichting Expeditie Noordereiland (voorheen: Montmartre aan de Maas), de geuzennaam die burgemeester Aboutaleb aan het eiland gaf. Er zijn heel veel initiatieven en daardoor is er behoefte aan meer geld. Expeditie Noordereiland doet er alles aan om extra geld te vinden.

  • Expeditie Noordereiland zoekt kunstenaars, vormgevers, architecten en musici die op het Noordereiland wonen en iets willen. Kortom iedereen die creatief is.
  • Stimuleert ideeën en plannen en wil hierover brainstormen zonder zelf ‘concurrerende partij’ te zijn.
  • Brengt ondernemers en mensen uit de creatieve sector met elkaar in contact die een concreet plan willen uitwerken en organiseren. (Liefst op het Noordereiland.)
  • Zoekt hiervoor financieel draagvlak bij bedrijven, sponsors, fondsen en subsidiegevers.
  • Bereidt subsidieaanvragen voor en dient die bij de betreffende instanties in.
  • Geeft bij toekenning van de subsidies aan de initiatiefnemers de opdracht om binnen het beschikbare budget het plan te realiseren. Van dit budget wordt 2% ingehouden ter dekking van de kosten van de Stichting Expeditie Noordereiland.

Om de diensten van Stichting Expeditie Noordereiland te kunnen benutten wordt een overeenkomst opgesteld:

Overeenkomst

De stichting Expeditie Noordereiland, hierna te noemen Stichting, ontvangt aanvragen van instanties die een overeenkomst hebben gesloten met de Stichting. In de overeenkomst worden onderstaande zaken onderschreven door de aanvrager:

1. Aanvrager dient een projectplan met begroting in bij de stichting;
2. De stichting toetst het plan en de begroting aan haar doelstellingen en uitgangspunten;
3. De stichting geeft binnen 4 weken een reactie met aanwijzingen en eventueel voorwaarden om voor subsidie via de stichting in aanmerking te komen ;
4. Aanvrager heeft 2 weken de tijd eventuele aanpassingen door te voeren alvorens beide partijen akkoord gaan. De aanvrager machtigt hiermee de stichting om een fondsaanvraag te doen voor het betreffende project.
5. Het bestuur van de organiserende organisatie  gaat akkoord met het formatteren van de aanvraag.
6. De stichting bepaalt in welke vorm en bij welke fondsen en sponsoren de aanvraag wordt ingediend;
7. Bij toekenning wordt de aanvrager door de stichting op de hoogte gesteld;
8. Nadat de toegezegde middelen aan de stichting beschikbaar zijn gesteld worden  deze overgemaakt in de vorm van een gedeeltelijk voorschot waarna na overleggen van de administratie van het project een eindafrekening volgt aan de aanvrager;
9. Aanvrager verplicht zich hiermee binnen 2 weken na afloop van de activiteiten zorg te dragen voor een juiste inhoudelijke en financiële  verslaglegging op basis van de goedgekeurde aanvraag;
10. Na kascontrole door de stichting zal de vaststelling worden verzorgd bij betreffende fonds  of sponsor;
11. Budgetoverschrijdingen door de aanvrager zijn geheel en al voor rekening en risico van de aanvrager en worden niet door de stichting vergoed.
12. Aanvrager kan in geen geval rechten ontlenen aan de aanvraag in welke vorm dan ook;