Subsidie-aanvragen voor 2014

Maat nieuws bericht (780 x 532)

ACTUEEL: Heb je ideeën voor 2014 en heb  je financiering nodig? Stichting Montmartre aan de Maas wil het Noordereiland tot bloei brengen en op de kaart zetten. Zij doet dat onder meer door bewoners, kunstenaars en ondernemers te ondersteunen bij het aanvragen van geld bij fondsen, bedrijven en subsidieverstrekkers voor de financiering van hun plannen.

Gezamenlijke subsidieaanvraag projecten
Onder de noemer Project Noordereiland verzamelt Stichting Montmartre aan de Maas projecten, waarvoor in één keer een volledige aanvraag wordt gedaan voor financiering. Door deze bundeling en het feit dat de stichting de projecten ondersteunt is de kans groter dat de verzoeken voor die projecten gehonoreerd worden.

Goed plan? Aanmelden dan!
Heb jij als particulier of organisatie een goed idee voor 2014 en zoek je financiers voor jouw project, meld je dan voor 1 september 2013 aan bij de Stichting Montmartre aan de Maas. Samen maken we meer kans! Aanmelden kan door middel van het invullen van het aanvraagformulier. Vergeet niet de kopieën van de gevraagde documenten bij te voegen. In bijgevoegd Convenant staat beschreven waar een aanvraag aan moet voldoen en hoe de procedure verloopt.

Toewijzing projecten
Zodra er een toezegging ontvangen wordt voor een project, wordt de aanvrager/organisatie hierover geïnformeerd. Als er geld ontvangen is bij de stichting wordt dit zo snel mogelijk bruto uitgekeerd (incl. BTW) aan de aanvrager/organisator. De Stichting is niet BTW-plichtig. Hou er rekening mee dat sommige subsidieverstrekkers of fondsen niet vooraf of slechts een voorschot uitkeren.

Stichting Montmartre aan de Maas houdt 3 % van de toegezegde gelden in voor het dekken van de stichtingskosten en 15 % voor het aanvragen, verzorgen van een gedeelte van de externe communicatie en het indienen van de verantwoording na afloop. Hieronder vallen ook het opstellen van een jaarrekening, jaarverslag en indien van toepassing een accountantsverklaring.

Voorbehoud
De stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitkeren van de toegezegde middelen als het project om welke reden dan ook niet wordt uitgevoerd en/of inhoudelijk of financieel afwijkt van de ingediende plannen en begroting zoals ingediend bij de aanvraag.

Wij benadrukken dat de stichting zelf geen subsidieverstrekker noch een verlengstuk van de overheid is en zich belangeloos inzet om initiatieven te ondersteunen.
Namens het bestuur van Stichting Montmartre aan de Maas,

 

M. Stenfert Kroese | voorzitter

 

 

 


 

Convenant/Overeenkomst Stichting Montmartre aan de Maas

Stichting Montmartre aan de Maas, hierna te noemen de Stichting, ontvangt aanvragen van organisaties/rechtspersonen die een overeenkomst hebben gesloten met de Stichting.

 1. Aanvrager dient een duidelijk omschreven projectplan met begroting in voor 1-9-2013.
 2. De Stichting toetst het plan en de begroting aan haar doelstellingen en uitgangspunten.
 3. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken een reactie van de stichting op het projectplan met daarin eventueel aanwijzingen en voorwaarden.
 4. Aanvrager heeft 2 weken de tijd eventuele aanpassingen door te voeren en aanvullende schriftelijke informatie te verstrekken waarna de Stichting deze opnieuw beoordeelt.
 5. Met het door de aanvrager ingediende projectplan en begroting is de Stichting gemachtigd een financiële aanvraag te doen voor het betreffende project.
 6. De Stichting bepaalt in welke vorm en bij welke subsidiegevers, fondsen en bedrijven de aanvraag wordt ingediend.
 7. Bij de financiële toekenning wordt de aanvrager binnen 2 weken schriftelijk op de hoogte gesteld van het aan de Stichting beschikbaar gestelde bedrag.
 8. Wanneer de sponsor, subsidieverstrekker of het betreffende fonds het toegezegde bedrag of een gedeelte daarvan aan de Stichting beschikbaar heeft gesteld zal het bedrag minus 3% stichtingskosten en (indien van toepassing) minus 15% projectoverhead, binnen 2 weken worden overgemaakt op bankrekening van de aanvrager.
 9. Aanvrager verplicht zich om binnen 3 weken na afloop van de activiteit zorg te dragen voor een inhoudelijke en financiële verslaglegging op basis van de ingediende en door de Stichting goedgekeurde aanvraag welke als bijlage achter dit document zijn opgenomen.
 10. Na kascontrole door de Stichting volgt de eindafrekening die met het inhoudelijke verslag naar het betreffende fonds of de sponsor wordt gestuurd. Na de definitieve vaststelling hiervan wordt indien van toepassing het (resterende) bedrag overgemaakt op rekening van de aanvrager uiterlijk binnen 2 weken nadat het bedrag door de stichting is ontvangen.
 11. Budgetoverschrijdingen in positieve of negatieve zin zijn geheel en al voor rekening en risico van de aanvrager.
 12. Aanvrager kan geen rechten ontlenen aan de aanvraag.

 

Door u aan te leveren:

 1. Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 2. Kopie legitimatie ondertekenaar
 3. Ingevuld aanvraagformulier
 4. Projectplan en -begroting

 

 

Download:  [icon size=”tiny” image=”fa fa-file-o” url=”” ] Aanvraagformulier (Excel)_Subsidie-2014_MMadM.


 

 

 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als 2013